Kies uw taal:

Laat prijzen zien in:
loading


Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

de Website: de website www.collectweb.com, www.collectweb.net, www.collectweb.eu, www.collectweb.org en andere aanverwante websites waarop deze algemene voorwaarden worden weergegeven, die wordt in stand gehouden door CollectWeb B.V. (hierna: Collectweb)

Aanbod of Aanbiedingen: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden Collectie, of Item daarin, die ter verkoop worden aangeboden;

Aanbieder: degene die een Aanbod plaatst op de Website;

Catalogus: een op de Website geplaatste verzamelrubriek;

Collectie: een op de Website geplaatste weergave van een verzameling van Items;

Item: een individueel onderdeel van een Collectie;

Gebruiker: degene die, anders dan als Aanbieder, gebruik maakt van de Website;

Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

Persoonsgegevens: de door Aanbieder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam/adres/woonplaats gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;

Taxateur: een bij Collectweb geregistreerde taxateur;

Veiling: iedere openbare verkoping door of vanwege Collectweb;

Wantlist: Collecties of Items waarvan Gebruiker aangeeft dat hij of zij een Aanbod verlangt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Aanbieders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Collectweb anderzijds. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Aanbieders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

 

Artikel 3. Plaatsing Item, Collectie, Aanbod en Wantlist.

3.1 Door registratie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen Collectweb en de Aanbieder of Gebruiker. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede deze algemene voorwaarden.

3.2 Aanbieder en Gebruiker zijn na registratie gerechtigd tot het op de Website plaatsen van een Collectie en daaraan toe te voegen een of meerdere Items, of voor zover relevant, tot het plaatsen van een Aanbod. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Collectweb te bepalen aantal dagen.

3.4 Aanbieder en Gebruiker zijn gerechtigd de Collectie of Item onder te brengen in daarop betrekking hebbende Catalogus.

3.5 Aanbieder en Gebruiker zijn gerechtigd Collecties en Items aan bezoekers en andere Aanbieder of Gebruikers op de Website openbaar te maken (“publiek”), dan wel van hen af te schermen (“privé”).

3.6 Gebruiker is gerechtigd een Wantlist op te stellen en deze op de Website te plaatsen conform de daarop aangeven wijze. De Wantlist dient uitsluitend tot doel Gebruiker en Aanbieder met elkaar in onderhandeling te doen treden ten aanzien van de daarin opgenomen Collecties of Items. Het plaatsen van Collecties of Items op een Wantlist kan nimmer worden uitgelegd als een aanbod waarop directe aanvaarding mogelijk is.

3.7 Collectweb spant zich naar redelijkheid in de Collectie of Aanbod online beschikbaar te stellen en zoveel mogelijk de Website toegankelijk te houden.

3.8 Collectweb is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst. Collectweb is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op de Website geplaatste Collecties items, of Aanbiedingen. Zij oefent geen voorafgaand toezicht uit op de inhoud van op de Website geplaatste Collecties, Items en Aanbiedingen; zij biedt slechts een platform waarop deze kunnen worden aangemaakt en openbaar gemaakt.

3.9 Collectweb is gerechtigd het plaatsen van Items, Collecties en Aanbiedingen aan nadere voorwaarden, hieronder mede begrepen zogenaamde gedragscodes, te onderwerpen.

 

Artikel 4. Zakelijk - particulier.

4.1 Aangezien het voor Gebruikers van de Website van belang is te kunnen bepalen of een Aanbod afkomstig is van een particulier of van iemand die bedrijfsmatig in bepaalde goederen of diensten handelt, wordt bij het aanbieden van het Aanbod gevraagd of de Aanbieder als “zakelijk” of “particulier” dient te worden aangemerkt. De Aanbieder is verplicht deze vraag naar waarheid te beantwoorden.

4.2 Collectweb is gerechtigd ondanks een andersluidende opgave een Aanbod toch op te nemen als afkomstig van een “zakelijk” Aanbieder, indien zij gegronde reden heeft te vermoeden dat de aanbieder de goederen of diensten bedrijfsmatig aanbiedt, op grond van één of meer van de volgende criteria:

eigen domeinnaam van de Aanbieder;

aard van het aanbod van artikelen;

de naam van de Aanbieder wijkt af van de familienaam;

de Aanbieder beschikt over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

het soort producten dat wordt aangeboden;

de hoeveelheid producten die wordt aangeboden en/of de hoeveelheid Aanbiedingen die is geplaatst;

4.3 Collectweb is gerechtigd Aanbiedingen te blokkeren indien naar haar oordeel de in dit artikel bedoelde opgave niet correct is gedaan.

 

Artikel 5. Inhoud van het Aanbod.

5.1 De Aanbieder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

5.2 De Aanbieder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

5.3 De informatie die door de Aanbieder in een Aanbod of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. Het Aanbod mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Aanbieder in het algemeen aan te prijzen.

5.4 Een Aanbod mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Aanbieder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

5.5 Ook voor het overige dient de inhoud van het Aanbod te voldoen aan de regels voor het plaatsen van Aanbiedingen zoals weergegeven op de Website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

5.6 Collectweb behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Aanbiedingen te verwijderen, de teksten van Aanbiedingen in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Collectweb zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden of met de in 5.5 bedoelde regels. De Aanbieder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

5.7 Indien in het Aanbod een product wordt aangeboden, dient tegelijk met het aanbieden van het product op de Website door de Aanbieder een minimumprijs te worden opgegeven.

5.8 De Aanbieder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat het Aanbod wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

 

Artikel 6. Betaling.

6.1 Indien een Overeenkomst tot stand komt, dan is Gebruiker gehouden aan Collectweb de vergoeding te voldoen die op de factuur is vermeld.

6.2 De Gebruiker zal betaling verrichten op de door Collectweb bij de totstandkoming van de Overeenkomst aangegeven wijze en tegen de daarbij weergegeven condities. De Gebruiker ontvangt een factuur per elektronisch bericht.

6.3 Onder behoud van alle aan haar toekomende rechtsmiddelen is Collectweb gerechtigd de Gebruiker per direct uit te sluiten van gebruik van de Website indien de Gebruiker in strijd handelt met de  betaalprocedure van dit artikel.

 

Artikel 7. Taxatie

7.1 Collecties en Items kunnen desgewenst door een Taxateur op waarde worden geschat. Het taxeren geschiedt op de voorwaarden die de Taxateur hanteert.

7.2 Collectweb is gerechtigd aanvullende voorwaarden van toepassing te verklaren op het taxeren van Collecties en Items.

7.3 Het bepaalde van artikel 9 en artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 8. Veiling

10.1 De Website voorziet in de mogelijkheid door middel van Veilingen Collecties of Items aan te bieden, respectievelijk te kopen. Hierop zijn aparte voorwaarden van toepassing (de Veiling Voorwaarden).

10.2 Het bepaalde van artikel 9 en artikel 10 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9. Vrijwaring.

9.1 De Aanbieder draagt er zorg voor dat het Aanbod, de Collectie of het Item geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.

9.2 Aanbieder vrijwaart Collectweb tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het in sub 7.1 bepaalde. De Aanbieder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Collectweb moeten worden gemaakt.

9.3 De Gebruiker draagt er zorg voor dat de Collectie en/of Item geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 5 lid 5 bedoelde regels.

9.4 Gebruiker vrijwaart Collectweb tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het in sub 7.3 bepaalde. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Collectweb moeten worden gemaakt.

 

Artikel 10. Beperking van aansprakelijkheid.

10.1 Collectweb is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Aanbieders of Gebruikers van de Website maken. Collectweb is niet aansprakelijk voor gedragingen van Aanbieders of Gebruikers, voor de inhoud van Aanbiedingen of voor de Collecties of Items die worden aangeboden.

10.2 De informatie die door Collectweb zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Collectweb niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

10.3 Collectweb sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor indirecte schade van Aanbieders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.

 

Artikel 11. Servicedesk.

11.1 Collectweb stelt aan Aanbieders en Gebruikers een Servicedesk ter beschikking, waar zij telefonisch en per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Aanbiedingen en/of het gebruik van de Website.

11.2 De Servicedesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Collectweb is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Servicedesk verstrekte adviezen.

 

Artikel 12. Gebruik van persoonsgegevens.

12.1 Bij het gebruik van de Website moeten soms gegevens worden verstrekt, zoals NAW-gegevens, emailadres en bankrekeningnummer. Deze gegevens moeten volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker en Aanbieder garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

12.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de exploitatie van de Website worden verzameld is Collectweb. In overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

12.3 Op de verwerking van de in artikel 12.1 genoemde gegevens is het privacystatement van Collectweb van toepassing. Dit privacystatement is te vinden op: http://www.collectweb.org/privacy.

12.4 Het is Gebruikers en Aanbieders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van het Aanbod, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Aanbieders.

 

Artikel 13. Beveiliging.

13.1 Collectweb spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen , waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

13.2 Collectweb is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Aanbiedingen verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

 

Artikel 14. Sites en diensten van derden.

14.1 De Website en Aanbiedingen kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Collectweb heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

14.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Collectweb is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

 

Artikel 15. Feedback.

15.1 Gebruikers van de Website worden in de gelegenheid gesteld om op de Website feedback te geven inzake het verloop van de Overeenkomst met een Aanbieder.

15.2 Indien de Gebruiker naar het oordeel van Collectweb misbruik maakt van de mogelijkheid tot het geven van feedback, bijvoorbeeld door het gebruik van beledigende taal, kan Collectweb de toegang van deze Gebruiker tot de Website blokkeren.

15.3 Het is Aanbieders niet toegestaan om feedback te geven op een eigen Aanbod op de Website (al dan niet door gebruik te maken van andere e-mailadressen).

 

Artikel 16. Uitsluiting.

16.1 Collectweb behoudt zich het recht voor om Aanbieders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.

16.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Collectweb om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom.

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Collectweb respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Aanbiedingen.

16.2 Het is Gebruikers en Aanbieders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Collectweb.

 

Artikel 18. Slotbepalingen.

18.1 Nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

18.2 Op de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

18.3 Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door Collectweb worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing nadat zij beschikbaar zijn gesteld op de Website.

 


Laatste nieuwe items Laatste nieuwe items

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.1.2, 

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.2.2, 

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.3.2, 

Top collectie

Keuken, Johan van der
Atelier Lucebert
1962-63


Klein, Aart
Mutter und Kind
1945-50


Sannes, Sanne
Ohne Titel
1960er Jahre