Kies uw taal:

Laat prijzen zien in:
loading


ALGEMEEN

Wij hechten sterk aan uw privacy. Daarom verwerken wij de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.

 

Wanneer u zich aanmeldt voor toegang tot Collectweb.nl, een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of op andere wijze gebruik maakt van de diensten van Collectweb dan worden uw gegevens door ons verwerkt.

 

Deze gegevensverwerking hebben wij gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

 

 

DOEL GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door u met Collectweb gesloten overeenkomst aangaande het gebruik van Collectweb.nl, als ook ter uitvoering van enig door u gesloten overeenkomst met een andere gebruiker van Collectweb.nl (bijvoorbeeld ter zake van koop/verkoop van daarop geplaatste items of collecties). Dit laatste betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan uw wederpartij indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen u en uw wederpartij gesloten overeenkomst. Tevens verstrekken wij persoonsgegeven indien daartoe wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Tot slot gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over (overige) producten en diensten van ons en van door ons geselecteerde derden.

 

COOKIES

Bij gebruik van websites van Collectweb wordt door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Collectweb gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Collectweb gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Collectweb en haar groepsmaatschappijen. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

 

EXTERNE DIENSTVERLENERS EN ANDERE SITES

Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van Collectweb gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Collectweb is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden en het beleid van deze dienstverleners.

 

Indien u via een link op een site van Collectweb terecht komt op de site van een derde, is onze Privacy Policy niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen vóór u uw bezoek aan die site voortzet.

 

 

BEVEILIGING GEGEVENS

Wij respecteren uw privacy en behandelen daarom uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij hebben uw persoonsgegeven volgens de laatste stand der techniek beveiligd tegen verlies, diefstal, onrechtmatig en overig ongeoorloofd gebruik.

 

Collectweb is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Collectweb.

 

 

INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die wij van u verwerken en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Collectweb. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

 

 

Collectweb B.V.

T.a.v. klantregistratie

Postbus 468

NL - 4100 AL  CULEMBORG

Netherlands

 

U kunt ook een e-mail sturen naar onlineklantregistratie@collectweb.nl

 

 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACY POLICY

Collectweb behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 


Laatste nieuwe items Laatste nieuwe items

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.1.2, 

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.2.2, 

Germany
1 Mark
ND

cw CC.0175.1.3.2, 

Top collectie

Blue Band
1955, 40 Sporten...
Wielerwedstrijd voor de Gelderse jeugd

139/150

Blue Band
1955, 40 Sporten...
Wout Wagtmans...

140/150

Blue Band
1955, 40 Sporten...
Hannie Termeulen

133/150